Talousohjesääntö

Sisällysluettelo

Talousohjesääntö – terminologia
1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje
1.1 Johtokunta (Hallitus)
1.2 Seuran puheenjohtaja
1.3 Joukkueet  

2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 
2.1 Johtokunta  
2.2 Joukkueet   
2.3 Tilinpäätös 
2.4 Talousarvion tekeminen  
2.5 Omaisuuden hoito   

3. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät ja vastuut   

4. Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio  

5. Joukkueen rahat ja omaisuus   

6. Joukkueen maksuliikenne  
6.1 Laskut   
6.2 Tositteet 

7. Korvausten maksaminen joukkueen toimihenkilöille  
7.1 Kulukorvaukset  
7.2 Palkat ja palkkiot   
7.3 Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako 

8. Seuran ja joukkueen varainhankinta  

9. Joukkueen talousseuranta 

10. Kirjanpitomateriaalin toimitus

11. Maksut ja käytännöt pelaajasiirroissa   
11.1 Pelaajasiirto seuran sisällä  
11.2 Pelaajasiirto toiseen seuraan tai lopettaminen   

12. Joukkueen toiminnan päättyminen  

13. Taloudenhoitoa koskevat kysymykset ja ratkaisuvalta  

Lisäaineisto 
Liitteet   
Lähdeaineisto   
Päivityshistoria   

Talousohjesääntö – terminologia

Tässä dokumentissa esiintyvää terminologiaa on yhtenäistetty lukemisen ja tulkitsemisen helpottamiseksi. Alla on esitetty luettelo käytetyistä termeistä ja lyhenteistä ja niitä tekstissä vastaavista ilmaisuista.

Käytetty termi   Merkitys  
Hallitus Johtokunta, hallitus  
ONS Oulu Nice Soccer, Oulun Naisfutis ry  
PoPLi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry WWW >
JoJo Joukkueenjohtaja – ONS joukkueet  
RaHo Rahaston(talouden)hoitaja – ONS joukkueet  

 

1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje

Oulu Nice Soccerin (ONS) joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Oulu Naisfutis ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokoukset. Näiden välissä seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran johtokunta (hallitus). Johtokunta (hallitus) ja vastuuhenkilöt valitaan seuran syyskokouksessa.

1.1 Johtokunta (Hallitus)

  • Hallitus Kokoontuu säännöllisesti käsittelemään puheenjohtajan lähettämän asialistan pohjalta käsiteltäviä asioita.
  • Hallitus Ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueen toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet.
  • On päävastuussa seuran toiminnasta, taloudesta, tukien anomisesta, PR-työstä ym.

1.2 Seuran puheenjohtaja

  • Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 2 vuorokautta ennen kokousta.
  • Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio.
  • Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä

1.3 Joukkueet

Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan. Joukkueella tulee olla valmentaja, joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kilpailutoiminnassa mukana olevassa joukkueessa tulee olla myös huoltaja. Nämä toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran vuodessa. Rahastonhoitaja tulee valita pääsääntöisesti tilikaudeksi. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan.

Joukkueiden tärkein päättävä elin on vanhempainkokous. Se valitsee ja erottaa joukkueiden toimihenkilöt. Seura nimittää joukkueiden valmentajat.

Vanhempainkokouksen tehtävät ovat:

  • Valita joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt
  • Hyväksyä joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio
  • Päättää vuosittain joukkueen säännöistä

2. Yleistä seuran taloudenhoidosta

Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan. Arpajaisten, keräysten sekä muun vastaavanlaisen varainhankinnan osalta noudatetaan niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yhdistyksen kaikki maksuliikenne tulee hoitaa seuran sopimuspankin (OP Oulu) pankkitilejä käyttäen. Kirjanpito on ulkoistettu Tilitoimisto PoPLi:lle maksuliikennettä lukuun ottamatta. Seuran tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Kontro Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:stä [2022].

2.1 Johtokunta

Tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran johtokunta (hallitus). Johtokunta hyväksyy muutokset joukkueiden tilinkäyttöoikeuksiin. Joukkueet vastaavat itse toimintansa kuluista.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan. Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon. Myös saadut lahjoitukset tulee merkitä pöytäkirjaan.

Menot hyväksyy seuran puheenjohtaja ja seurasihteeri tai heidän estyneenä ollessaan hallituksen erikseen hyväksymä henkilö (toiminnanjohtaja). Käytännössä toiminnanjohtaja hyväksyy maksettavat laskut allekirjoituksella. Maksut hoitaa seurasihteeri.  Tähän tulee muutoksia.

Toiminnanjohtaja raportoi puheenjohtajalle ja seuran johtokunnalle (hallitukselle) pyydettäessä seuran maksuvalmius- ja taloustilanteesta. Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus. Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Seuran kirjanpito hoidetaan keskitetysti hallituksen päättämällä tavalla. Joukkueet hoitavat kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet ja maksuliikenteen itsenäisesti talousohjesääntöjen mukaan.

2.2 Joukkueet

Joukkueilla olevista tileistä ja joukkueen maksuista vastaa joukkueen valitsema rahastonhoitaja. Rahastonhoitajalla on oikeus hankkia tilille tarvittavat maksupalvelusopimukset esim. internetin kautta tapahtuvaa maksuliikennettä varten. Kukin joukkue valitsee rahastonhoitajan vähintään tilikauden ajaksi. Jos rahastonhoitaja vaihtuu kesken tilikauden, tulee kaikki kertynyt materiaali, joka ei ole vielä tilitoimistolle siirretty siirtää uudelle rahastonhoitajalle.

Koko seuran ja joukkueiden kirjanpito tehdään hallituksen hyväksymän tilitoimiston toimesta (PoPLi). Kaikki tilitapahtumat tiliotteesta suositellaan kirjattavaksi tilikirjaan. Malli löytyy seuran kotisivujen materiaalipankista (Tiliöinti). Tiliotteet, tilikirjat, tositteet (kuitit, laskut) ja muu mahdollinen kirjanpitomateriaali toimitetaan seurasihteerille kuukausittain, viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Seurasihteeri kokoaan kaikki tiliöintimateriaalit yhteen ja toimittaa edelleen tilitoimistoon. Tilitoimisto säilyttää em. tositteet lain vaatiman ajan.

2.3 Tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on KALENTERIVUOSI (1.1.-31.12.)

Hallitus huolehtii vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä ja se esitetään kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

2.4 Talousarvion tekeminen

Joukkue on velvollinen valmistelemaan oman talousarvionsa siten, että se on johtokunnalla viimeistään viikkoa ennen seuran syyskokousta. Seuran syyskokous pyritään järjestämään lokakuun viimeisellä viikolla.

2.5 Omaisuuden hoito

Kaikki toimijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän käytössään olevaa seuran omaisuutta pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

3. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät ja vastuut

Joukkueen talous on osa seuran taloutta.

Kokonaisvastuu joukkueen taloudellisesta toiminnasta on kaikilla joukkueessa mukana olevilla pelaajilla ja juniorijoukkueissa pelaajien vanhemmilla. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on joukkueenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

4. Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma muodostaa pohjan joukkueen talousarviolle.

Talousarvio tehdään tilikausi kerrallaan ja sen tulee perustua joukkueen tai junioreilla vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava seuran taloudenhoitajalle tai toiminnanjohtajalle viikkoa ennen seuran syyskokousta.

Talousarvio on tehtävä seuran ohjeiden ja mallin mukaisesti. Malli löytyy kotisivujen materiaalipankista (TOIMINTA- JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA, LIITTEET 1 ja 2.) NÄMÄ PUUTTUVAT TÄLLÄ HETKELLÄ!

Talousarviosta on käytävä selville joukkueen arvioidut menot sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. Talousarvio on laadittava siten, että joukkue pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana. Joukkueen kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että joukkueella on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi.

Seuralle tulevia maksuja ovat kausimaksu, jäsenmaksu ja muut seuran vuosittain vuosikokouksen määrittelemät maksut. Kausimaksu maksetaan kaikista seuran pelaajista ja sen tarkoitus on kattaa seuran hallintokulut tilikauden ajalta. Kausimaksun suuruuden ja mahdolliset porrastukset ikäryhmittäin sekä jäsenmaksun suuruuden päättää seuran yleiskokous johtokunnan esityksen pohjalta. Kausimaksun maksuvelvollisuus säilyy niin kauan kuin pelaaja on seuran jäsen. Kausimaksu käsittää seuran tilikauden (1.1.-31.12.) ja jäsenmaksu kalenterivuoden (= lisenssikausi, 1.1. - 31.12.)

Ulkomaalaispelaajien kohdalla ja poikkeavien maksujärjestelyiden osalta johtokunta tekee päätökset tapauskohtaisesti.

5. Joukkueen rahat ja omaisuus

Joukkueen tilillä olevat varat ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä toiminnan rahoittamiseksi.

Joukkueen tilit ovat seuran tilejä, joiden käyttöoikeudet seuran hallitus myöntää joukkueen vastuuhenkilöille. Seuran hallitus päättää tilien avaamisesta, sulkemisesta ja käyttöoikeuksista. Joukkue ei saa avata omia pankkitilejä.

Joukkueen nimissä olevaa pankkitiliä käyttävät kunkin joukkueen nimetyt vastuuhenkilöt, jotka ovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Nimeäminen tapahtuu joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa.

Jokaisen pankkitilin käyttäjän on pyynnöstä toimitettava seuran taloudenhoitajalle tai toiminnanjohtajalle valtuutus, jolla seuralle myönnetään lupa tarkistaa ko. käyttäjän luottotiedot.

6. Joukkueen maksuliikenne

6.1 Laskut

Joukkueen kaikki rahaliikenne tulee hoitaa joukkueen pankkitilin kautta, jolloin jokaisesta maksutapahtumasta tulee merkintä tiliotteeseen. Käteisnostot tililtä eivät pääsääntöisesti ole sallittuja. Jos nostoon on pakottava tarve, siitä on sovittava etukäteen joukkueen johtoryhmän (joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja vastuuvalmentaja) kanssa. Kirjanpitomateriaaliin tulee liittää välittömästi nostoa vastaavat käteiskuitit. Mikäli kuitit toimitetaan myöhemmin, noston tarkoituksesta tulee kirjoittaa selvitys ja tieto siitä, milloin kuitit liitetään kirjanpitoon.

Joukkueen on maksettava kaikki laskunsa viimeistään eräpäivänä. Mikäli joukkue ei maksa seuran lähettämiä laskuja eräpäivään mennessä, taloudenhoitaja tai toiminnanjohtaja huomauttaa asiasta välittömästi. Joukkuetta ei ilmoiteta sarjaan, mikäli maksuja on maksamatta. Jos laskua ei makseta vielä tämänkään jälkeen, asia käsitellään seuran hallituksessa. Hallitus voi sulkea joukkueen seuran toiminnasta kunnes maksut on maksettu.

Joukkue huolehtii pelaaja- ja seuramaksujen keräämisestä. Maksuhäiriötapaukset hoidetaan ensisijaisesti joukkueen sisällä ja tarvittaessa yhteistyössä seuran kanssa.

Rahastonhoitaja, valmentaja tai joukkueenjohtaja voi tehdä hankintoja joukkueelle itsenäisesti 500€:n saakka. Tämän summan ylittävät hankinnat hyväksyy joukkueen johtoryhmä (vastuuvalmentaja, rahastohoitaja ja jojo) yhdessä esimerkiksi sähköpostitse. Jos hankinnat kirjattu talousarvioon, talousarvio on hyväksytetty vanhempainillassa ja kokouksesta on pöytäkirja olemassa, on se kirjallinen lupa tehdä kyseiset hankinnat. Tästä poikkeavista yli 500€:n hankinnoista tulee tulostaa vähintään sähköpostikuittaukset laskun /tositteen yhteyteen.

6.2 Tositteet

Tositteita ovat laskut ja käteiskuitit. Niistä on käytävä ilmi:

•    menotosite: ostettu tuote, tavara tai palvelu | HUOM: korttimakuista tositteeksi ei kelpaa kuitti maksusuorituksesta, ainoastaan alkuperäinen ostokuitti.
•    tulotosite: luovutettu suorite (esim. ilmoitustila, talkoosuorite, yms.)
•    maksettu tai saatu rahasumma
•    päivämäärä
•    ostopaikka (liikkeen nimi)

Tiliotteen tapahtumiin, joista ei ole tositetta, merkitään tilikirjaan tiliöinti tai muu selvitys. Tällaisia ovat esim. kausimaksut. Käteisellä maksettaessa saadaan usein vain kassanauha kuitiksi. Mikäli siitä ei käy ilmi em. asiat, on pyydettävä nk. ”paragon”-kuitti, josta tulee ilmetä mainitut tiedot.

7. Korvausten maksaminen joukkueen toimihenkilöille

TÄHÄN OSIOON ON TULOSSA ISOMPIA MUUTOKSIA!

7.1 Kulukorvaukset

Vastuuvalmentajalle, joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle voidaan maksaa kulukorvauksia todellisia tositteita vastaan seuran matkustusohjesäännön mukaan.

Joukkueen omille kirjoilla oleville toimihenkilöille voidaan maksaa päivärahoja verohallinnon määrittelemien ohjeiden mukaan. Päivärahoja voi maksaa verottomana enintään 20 päivältä kalenterivuodessa. Verohallinto päättää vuosittain verovapaat matkakustannusten korvaukset. Verottoman kulukorvauksen määrät tulee tarkistaa verottajan sivuilta vuosittain.

Kaikki kulukorvaukset maksetaan rahastonhoitajan hyväksymän tositteen perusteella. Joukkue voi maksaa ilman palkkaa tai palkkiota joukkueen toiminnassa mukana olevalle henkilölle verottomasti matkakustannusten korvauksia.  Matkakorvauslomake löytyy seuran kotisivuilta materiaalipankista (MATKAKORVAUSLOMAKE).

Kun joukkueelta tai seuralta veloitetaan kulukorvauksia esimerkiksi oman auton käytöstä, maksun saajan tulee tehdä veloitusten perusteista kirjallinen selvitys (Matkakorvauslomake). Joukkueenjohtajan ja rahastonhoitajan tulee pitää huolta siitä, että verohallinnon ohjeita noudatetaan.

Korvaus on saajalleen veronalaista tuloa. Tällöin korvauksensaajasta tarvitaan henkilötiedot seuran kirjanpitoa ja verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten. Kun kyseessä on kilometrikorvaus, päiväraha tai erotuomarikorvaus, tarvitaan henkilötiedot aina.

Kilometrikorvauksia oman auton käytöstä voi maksaa verottomana enintään 3000€ kalenterivuodessa. Edellä mainitun rajan yli menevät kilometrikorvaukset katsotaan korvauksen saajan verotettavaksi muuksi tuloksi, josta verotuksessa on oikeus tehdä verohallituksen päätöksen mukainen vähennys.

Edellä mainitun kilometrikorvausten enimmäisrajan ylittävät korvaukset on saajan merkittävä veroilmoitukseensa muuksi tuloksi. Jos maksettu kilometrikorvaus on samansuuruinen kuin yllä oleva vähennysoikeus, verovaikutusta ei tule mutta tiedot on silti merkittävä veroilmoitukseen.

Joukkue tai seura ei ole rajojen täyttymisestä seurantavelvollinen eikä myöskään velvollinen suorittamaan automaattisesti ennakonpidätystä, vaan vastuu on maksun saajalla.

Kaikki kulukorvaukset hoidetaan keskitetysti seuran toimiston kautta palkka.fi -palvelussa. Joukkueiden maksettavaksi tulevat osuudet tulee kyseisen joukkueen rahon hoitaa sisäisenä siirtona seuran päätilille.

7.2 Palkat ja palkkio

Joukkueenjohtajille ja vastuuvalmentajille tehdään kirjalliset sopimukset, joissa määritellään mahdolliset palkat ja korvaukset.

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa.

Joukkueeseen palkattavat henkilöt tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Hallitus hyväksyy sopimuksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen.

Maksettavat palkat ja palkkiot tulee lähettää joukkueen taloudenhoitajalle hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen ne toimitetaan seuran toimistoon maksettavaksi. Seura toimittaa palkka-/palkkio- laskelman joukkueelle ja kopion taloudenhoitajalle sekä palkkakuitin työntekijälle. Tositteet tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen maksupäivää.

Seura toimittaa ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaaliturvamaksut jotka veloitetaan joukkueelta. Tätä varten palkkatositteesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

•    bruttopalkka
•    palkansaajan nimi
•    henkilötunnus
•    kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
•    verotuskunta
•    pankkitili, jolle palkka maksetaan

Palkansaajan verokortti tulee liittää mukaan. Mikäli sellaista ei toimiteta, ennakonpidätyksen suuruus on 60% bruttopalkasta. Jokainen palkansaaja kirjataan järjestelmään (palkka.fi) ensimmäisen maksu yhteydessä ja tämän jälkeen verokorttia ei enää tarvitse liittää maksuhakemusten mukaan ellei siihen ole tullut merkittäviä muutoksia. 

7.3 Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako

Seuran johto suosittelee että joukkueen kilpailumatkoille lähtee mukaan yksi aikuinen viittä lasta kohden. Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat joukkueen toimihenkilöitä.

Lähtevä joukkue (eli mukaan lähtevät pelaajat) maksaa kolmen toimihenkilön matkan osuuden. Näiden kolmen matkalle lähtevän ja joukkueen maksaman aikuisen lisäksi matkalle lähtevät muut aikuiset sopivat keskenään kustannusten jaosta ellei vanhempainkokouksessa muuta päätetä.

7.4 Muut edut ja korvaukset

Kaikki muut rahanarvoisiksi katsottavat korvaukset (stipendit, lahjakortit yms) tulee aina ilmoittaa tulorekisteriin riippumatta siitä koituuko niistä veroseuraamuksia. Ilmoitus tehdään yhdistyksenä (seura) ja tästä syystä jokaisesta tämän kaltaisesta suorituksesta tule ilmoittaa saajan tiedot sekä saadun edun tms arvo euroissa seuran talousvastaavalle.

8. Seuran ja joukkueen varainhankinta

Joukkueen toiminta rahoitetaan mm. pelaajilta kerättävillä maksuilla, joista päättää vanhempainkokous. Pelaajilta perittävän seuran kausimaksun suuruuden päättää seuran yleinen kokous.

Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen pelaajien hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty.

Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa, on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta. Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Joukkueen kokous ja junioreilla vanhempainkokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.

Pelaajien kausimaksut suoritetaan joukkueen tilille eräpäivään mennessä. Mikäli pelaajalla / pelaajan perheellä on tarvetta, voidaan joukkueen johtoryhmän kanssa tehdä maksusopimuksia. Seura voi antaa kausimaksusta huojennusta perustellusta syystä. Huojennus haetaan seuran johtokunnalta. Kaikki pelaajan maksut tulee olla maksettuna ennen kauden päättymistä tai pelaajan erotessa seurasta.

9. Joukkueen talousseuranta

Kauden aikana joukkueen johtoryhmän tulee seurata toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista.

Joukkuekokous ja junioreilla vanhempainkokous hyväksyy talousarvion. Joukkueenjohtajan tulee yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa toimia tämän talousarvion puitteissa. Seurannan tekeminen on tärkeää, sillä tulojen ja menojen muuttuessa oleellisesti, joukkueenjohtajan tulee kutsua uusi joukkuekokous ja junioreilla vanhempainkokous koolle ja hyväksyttää uusi talousarvio.

Joukkueen johtoryhmä voi ilman joukkuekokousta ja junioreilla vanhempainkokousta alentaa kausimaksua, mikäli näyttää, että tilikauden tulos tulee olemaan oleellisesti parempi kuin budjetoitu.

10. Kirjanpitomateriaalin toimitus

Tiliotteet, tilikirja, tositteet (kuitit, laskut) ja muu mahdollinen kirjanpitomateriaali tulee joukkueen rahastonhoitajan toimittaa seuralle kuukausittain. Tilitoimisto säilyttää em. tositteet lain vaatiman ajan.

Joukkueenjohtaja tarkistaa ja allekirjoituksellaan hyväksyy maksetut laskut, kuitit ja muut tositteet ennen kuin ne toimitetaan seuralle. Allekirjoituksellaan hän kuittaa että hankinnat on tehty joukkueelle eikä väärinkäytöksiä ole tehty.

11. Maksut ja käytännöt pelaajasiirroissa

11.1 Pelaajasiirto seuran sisällä

Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, joukkueiden johtoryhmät sopivat keskenään siirrosta ja pelaajan maksuista. Uuden joukkueen rahastonhoitaja selvittää maksut ja maksuperusteet pelaajan / pelaajan vanhempien kanssa. Pelaaja palauttaa joukkueen hankkimat tarvikkeet ja varusteet vanhalle joukkueelle.

11.2 Pelaajasiirto toiseen seuraan tai lopettaminen

Pelaajan tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti (sähköposti) lopettamisensa joukkueessa. Mikäli pelaaja lopettaa tai siirtyy toiseen seuraan, kaikki kertyneet maksut tulee suorittaa seuralle ja joukkueelle. Mikäli maksut ovat kohtuuttomat, asia alistetaan hallituksen päätettäväksi.

Pelaajasiirrot pistää alulle pelaaja tai pelaajan vanhempi Palloliiton Pelipaikka-rekisterin kautta (siirtopyynnön tekee uusi seura). Seuran puolesta pelaajasiirrot hyväksyy seurasihteeri tarkistettuaan ensin joukkueen johtoryhmältä että velvoitteet joukkuetta kohtaan on suoritettu. Seura hyväksyy siirron vasta kun pelaajan kaikki taloudelliset velvoitteet on hoidettu. Seura ei vastaa siirroista aiheutuneista kuluista.

12. Joukkueen toiminnan päättyminen

Joukkue ei voi palauttaa joukkueen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.

13. Taloudenhoitoa koskevat kysymykset ja ratkaisuvalta

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran toiminnanjohtajalta, taloudenhoitajalta (seurasihteeri) tai puheenjohtajalta.

Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa, ellei asia vaadi seuran kokouksen päätöstä.

Lisäaineisto

Liitteet

LIITE 1 – Toimintasuunnitelmamalli

LIITE 2 – Talousarviomalli

LIITE 3 – Toimintakertomusmalli

NÄMÄ TULEE VIELÄ ERILLISILLE SIVUILLE!

Lähdeaineisto

Verotukseen liittyvät asiat: http://www.vero.fi/

Ohjeet Yleishyödyllisen yhdistyksen verotuksesta (VEROHALLINTO) >  TÄÄLTÄ LÖYTYY LIKI KAIKKI TARVITTAVA TIETO!

Päivityshistoria

Päivittäjät:

AMK: Ari Kannasmaa
JKK: Jonny Kaarlenkaski

 

PVM KUKA MITÄ HUOM
2015-05-06 AMK Ohjeistuksen pohja Mallista
2015-06-04 JKK Luonnos Hyv. Jtk / 4.6.
2015-06-07 AMK Siistitty versio – formaatti ONS-laatu PDF
2017-03-25 AMK Päivitys, versio 1.0 Päivitys vastaamaan 2016 aloitettuja käytäntöjä + asiakirjan siirto nettiin.
2019-08-31 AMK Päivitys jäsenmaksukausi - kausimaksukausi  
2021-04-02 AMK Päivitetty linkki Verohallinnon ohjeistukseen (kulukorvaukset yms) VAPAAEHTOISTOIMINNASSA Palkkiot, kulukorvaukset, lahjat, stipendit yms.